Semalt: “Google Analytics” -de “Blackhatworth Referrer Spam” -dan nädip dynmaly?

Iberilýän spamyň nämedigini bilýänler, Google analitikasyna gireninde näderejede lapykeç bolýandygyna düşünýärler. GA hasabatlaryna aralaşýan spam ugry soňky ýyllarda ýokarlanýar. Sahypanyň eýesi bolsaňyz, işiňize ýetirip biljek agyr täsirlerden gaça durmak üçin oňa nähili çemeleşmelidigini bilmelisiňiz.

“Blackhatworth.com” köp sanly saýt eýeleriniň we ýolbaşçylarynyň kellesini dyrnaýan ugrukdyryjy spamlardan biridir. Bu size galp traffigi ýa-da "galp hitleri" iberýän sahypa we munuň sebäpleri dürli-dürli. Käbir ugrukdyryjy spamlar, sahypalaryna gelýänleri özüne çekmäge gönükdirilendir. Topokarky salgylanmalarynyň sanawyny çap edýän saýtlaryň bardygyny bilýärler. Spam saýtlary diňe şeýle sanawlarda peýda bolany üçin myhmanlary almagy umyt edýär. Bu sahypalar, saýt dolandyryjylarynyň bilesigelijiligine esaslanýar. Seni spam edenlerinde, näme üçin saňa baglanyşýandyklaryny bilmek islärsiň diýip umyt edýärler. Barlamak üçin olaryň sahypasyna girýärsiňiz we hut şu zerur zat - traffik.

Semaltyň ýokary hünärmeni Jek Miller bu ýerde şeýle spamdan gutulmagyň ýollaryny açýar.

Blackhatworth.com ugrukdyryjy spam zyýanlymy?

Iberilýän spam zyýanly bolup görünse-de, zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmak ýaly zyýanly hereketler bilen baglanyşykly däl bolsa-da, bu çynlakaý mesele, sebäbi bu siziň GA maglumatlaryňyza täsir edýär.

“Google Analytics” köp adam üçin karar bermek üçin guraldyr. Analitika maglumatlaryňyz size traffik iberýän sahypalary görmäge kömek edýär. Soňra bu maglumatlary sahypaňyzyň gurluşyny we mazmunyny nädip gowulandyrmalydygyny, şeýle hem täze baglanyşyklary gazanyp boljakdygyny strategiýalaşdyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Beýleki saýtlardan hakyky, ýokary hilli baglanyşyklar bar bolsa, sahypaňyzyň SERP-lerde ýokary orny eýelemegi has ähtimal.

Salgylanma spamy bilen ýüze çykýan mesele, web analitika maglumatlaryňyzy bulaşdyrýar. Maglumatlaryňyz gümürtik we sahypaňyza gönükdirilen traffigiň takyk ölçeglerini berip bilmeýär. Bu nädogry maglumatlary ulanmak bilen kabul edilen kararlar, iş üçin peýdaly bolanyndan has zyýanly bolup biler. Gynansagam, ugrukdyryjy spamdan habarsyz adamlar muny edýärler we soň SEO strategiýalarynyň näme üçin garaşylýany ýaly işlemeýändigi bilen gyzyklanýar.

Google Analytics-den Blackhatworth.com salgylanma spamyndan dynmak

GA-da ugrukdyryjy spam üçin süzgüçleri gurmak, spam saýtlaryndan ýalan traffikden dynmagyň täsirli usullaryndan biridir. Süzgüçler GA-a galp traffigi gönüden-göni iberýän saýtlara, sahypaňyza girmek üçin botlary ulanýanlara seredýär.

  • GA hasabyňyza giriň we "Görkeziş" açylyşynda "Täze görnüş döretmek" düwmesine basyň we oňa at beriň.
  • Filtrler> Täze süzgüç basyp, täze süzgüç dörediň. Täze filtriň adyny 'blackhatworth.com gowy' diýip atlandyryň.
  • Customörite süzgüç görnüşini saýlanyňyzdan soň, Aýyrmak düwmesine basyň we Filtr meýdançasynyň açylan ýerinde Referral saýlaň.
  • Süzgüç nagşy meýdançasyna blackhatworth \ .com giriziň we sazlamalaryňyzy ýazdyryň.

Muny GA hasabatlaryňyzda peýda bolup biljek beýleki spam salgylanmalary üçin edip bilersiňiz. Islendik domeni süzmezden ozal, hakykatdanam spam ugrukdyryjydygyny barlaň. Hakyky saýtlary süzmek we ýalňyşlyk bilen hakyky traffigi ýitirmek islemeýärsiňiz.

send email